Rewitalizacja Kłodawy

Gmina Kłodawa realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.„Opracowanie Programu Rewitalizacji obszarów zdegradowanych na terenie Gminy Kłodawa”

Informacja o wynikach konkursu WRPO 2014+, Działanie 9.2.

Informacja o wynikach konkursu WRPO 2014+, Działanie 9.2.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 40/2018 w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.09.02.01‑IZ‑00‑30‑001/17 dla Działania 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych”, Poddziałania 9.2.1 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020. Projekt pt. „Kłodawa pełna życia-Więcej oInformacja o wynikach konkursu WRPO 2014+, Działanie 9.2.[…]

Komunikat

Komunikat

Ponowne wydłużenie terminu zakończenia oceny merytorycznej – Poddziałanie 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje o ponownym wydłużeniu terminu oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPWP.09.02.01‑IZ‑00‑30‑001/17, Poddziałanie 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020, do dnia 30 listopada 2018 r. Przedłużenie oceny merytorycznej jest niezbędneWięcej oKomunikat[…]

Pozytywna ocena projektu Gminy Kłodawa

Pozytywna ocena projektu Gminy Kłodawa

W dniu 3 lipca 2018 r. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ poinformowała, że w ramach Konkursu Poddziałanie 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych, spośród 128 złożonych wniosków o dofinansowanie 97 wniosków zostało ocenionych pozytywnie i skierowanych do dalszej oceny, 13 projektów zostało ocenionych negatywnie, a 18 wniosków zostało pozostawionych bez rozpatrzenia. Wnioski pozytywnie ocenione formalnie zostaną ocenione merytorycznie przez członków KomisjiWięcej oPozytywna ocena projektu Gminy Kłodawa[…]

Aktualizacja Programu Rewitalizacji Gminy Kłodawa na lata 2017- 2023.

Aktualizacja Programu Rewitalizacji Gminy Kłodawa na lata 2017- 2023.

Potrzeba aktualizacji Programu Rewitalizacji wynika z chęci uzupełnienia dokumentu o niezawarty w nim do tej pory szczegółowy opis sytuacji obecnej obszaru rewitalizacji gminy. W przedmiotowym opisie doprecyzowana została skala i charakter potrzeb rewitalizacyjnych obszaru. Ponowne przeanalizowanie sytuacji obecnej obszaru oraz poszczególnych grup potencjalnych beneficjentów końcowych procesu rewitalizacji utwierdziło w przekonaniu, że zaplanowane na etapie tworzeniaWięcej oAktualizacja Programu Rewitalizacji Gminy Kłodawa na lata 2017- 2023.[…]

Zapytanie ofertowe nr 1/G-SD/2018

Zapytanie ofertowe nr 1/G-SD/2018

W BIPie UMiG w Kłodawie zostało opublikowane zapytanie ofertowe nr 1/G-SD/2018.   Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane i montażowe w ramach realizacji Zadania pt. “Moje miejsce rekreacji” – budowa i zagospodarowanie placów do rekreacyjnej gry w siatkówkę i w koszykówkę” współfinansowanego w ramach Projektu Grantowego, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwojuWięcej oZapytanie ofertowe nr 1/G-SD/2018[…]

Uzupełnienia Programu Rewitalizacji

Uzupełnienia Programu Rewitalizacji

W związku z koniecznością uzupełnienia Programu Rewitalizacji do wytycznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przedstawiamy projekty dokumentów po wprowadzonych zmianach: Program Rewitalizacji Gminy Kłodawa na lata 2017-2023 oraz Diagnoza Zjawisk Kryzysowych dla Gminy Kłodawa. Stanowią one załączniki do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 29 września  2017 r w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/226/2017Więcej oUzupełnienia Programu Rewitalizacji[…]