Rewitalizacja Kłodawy

Gmina Kłodawa realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.„Opracowanie Programu Rewitalizacji obszarów zdegradowanych na terenie Gminy Kłodawa”

Komunikat

Komunikat

Ponowne wydłużenie terminu zakończenia oceny merytorycznej – Poddziałanie 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje o ponownym wydłużeniu terminu oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPWP.09.02.01‑IZ‑00‑30‑001/17, Poddziałanie 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020, do dnia 30 listopada 2018 r. Przedłużenie oceny merytorycznej jest niezbędneWięcej oKomunikat[…]

Pozytywna ocena projektu Gminy Kłodawa

Pozytywna ocena projektu Gminy Kłodawa

W dniu 3 lipca 2018 r. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ poinformowała, że w ramach Konkursu Poddziałanie 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych, spośród 128 złożonych wniosków o dofinansowanie 97 wniosków zostało ocenionych pozytywnie i skierowanych do dalszej oceny, 13 projektów zostało ocenionych negatywnie, a 18 wniosków zostało pozostawionych bez rozpatrzenia. Wnioski pozytywnie ocenione formalnie zostaną ocenione merytorycznie przez członków KomisjiWięcej oPozytywna ocena projektu Gminy Kłodawa[…]

Aktualizacja Programu Rewitalizacji Gminy Kłodawa na lata 2017- 2023.

Aktualizacja Programu Rewitalizacji Gminy Kłodawa na lata 2017- 2023.

Potrzeba aktualizacji Programu Rewitalizacji wynika z chęci uzupełnienia dokumentu o niezawarty w nim do tej pory szczegółowy opis sytuacji obecnej obszaru rewitalizacji gminy. W przedmiotowym opisie doprecyzowana została skala i charakter potrzeb rewitalizacyjnych obszaru. Ponowne przeanalizowanie sytuacji obecnej obszaru oraz poszczególnych grup potencjalnych beneficjentów końcowych procesu rewitalizacji utwierdziło w przekonaniu, że zaplanowane na etapie tworzeniaWięcej oAktualizacja Programu Rewitalizacji Gminy Kłodawa na lata 2017- 2023.[…]