Aktualizacja Programu Rewitalizacji Gminy Kłodawa na lata 2017- 2023.

Potrzeba aktualizacji Programu Rewitalizacji wynika z chęci uzupełnienia dokumentu o niezawarty w nim do tej pory szczegółowy opis sytuacji obecnej obszaru rewitalizacji gminy. W przedmiotowym opisie doprecyzowana została skala i charakter potrzeb rewitalizacyjnych obszaru. Ponowne przeanalizowanie sytuacji obecnej obszaru oraz poszczególnych grup potencjalnych beneficjentów końcowych procesu rewitalizacji utwierdziło w przekonaniu, że zaplanowane na etapie tworzenia Programu przedsięwzięcia są odpowiedzią na występujące na obszarze problemy, a planowane przez nas działania są adekwatne do potrzeb obszaru. Opracowana Pogłębiona Diagnoza ma pomóc w sporządzeniu Studium Wykonalności na realizację części zadań zapisanych w Programie.

UCHWAŁA NR XLIX.291.2018
ZAŁ.NR 2.DO PROGRAMU REWITALIZACJI- POGŁĘBIONA DIAGNOZA OBSZARU REWITALIZACJI (SESJA 07.03.2018)
ZAŁ.NR 1 DO PROGRAMU REWITALIZACJI-DIAGNOZA ZJAWISK KRYZYSOWYCH DLA GMINY KŁODAWA (SESJA 07.03.2018)
PROGRAM REWITALIZACJI GMINY KŁODAWA NA LATA 2017-2023 (SESJA 07.03.2018)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *