Informacja o wynikach konkursu WRPO 2014+, Działanie 9.2.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 40/2018 w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.09.02.01‑IZ‑00‑30‑001/17 dla Działania 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych”, Poddziałania 9.2.1 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

Projekt pt. „Kłodawa pełna życia- Rewitalizacja Starówki, Stadionu Górnika oraz Kamienicy „Pod Trójką” motorem niwelacji zjawisk kryzysowych oraz ożywienia społeczno-gospodarczego miasta” dotyczący rewitalizacji kłodawskiego Rynku, rewitalizacji gminnej kamienicy z przeznaczeniem na cele społeczne oraz rewitalizacji obiektu sportowego Stadionu Górnika został pozytywnie oceniony przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Po etapie oceny formalnej kłodawski wniosek znajdował się na 31 miejscu na 97 złożonych wniosków. Po ocenie merytorycznej, wniosek Gminy Kłodawa znalazł się na 84 pozycji z liczbą punktów 29.
Projekt na 13 Kryteriów wartościujących, w 6 otrzymał najwyższą możliwą punktację. Z uwagi na alokację środków w konkursie, do dofinansowania zostały wybrane projekty, których łączna ilość przyznanych punktów wyniosła 40.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *