Zapytanie ofertowe nr 1/ REW/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE SZEŚCIU ZADAŃ W ZAKRESIE OPRACOWANIA PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY KŁODAWA NA LATA 2016-2025

Kłodawa, dnia 16.11.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE SZEŚCIU ZADAŃ W ZAKRESIE OPRACOWANIA PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY KŁODAWA NA LATA 2016-2025:

Zadanie nr 1. Przeprowadzenie i analizę Badań ankietowych wśród mieszkańców Gminy Kłodawa dotyczących potrzeb Rewitalizacji, w szczególności wśród seniorów i osób młodych z przeznaczeniem wykorzystania danych do Diagnozy oraz opracowania Programu Rewitalizacji

Zadanie nr 2. Prowadzenie spotkań warsztatowych mających na celu zaangażowanie lokalnej społeczności i zapewnienie partycypacji społecznej w projekcie dotyczącym opracowania Programu Rewitalizacji ( 2 spotkania )

Zadanie nr 3. Opracowanie diagnozy służącej wyznaczeniu obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji Gminy Kłodawa we współpracy z Gminnym Zespołem ds. Rewitalizacji, z ekspertami zewnętrznymi oraz społecznością lokalną,

Zadanie nr 4. Prowadzenie forum społecznego w ramach diagnozy obszaru oraz debaty społecznej w ramach opracowywania GPR,

Zadanie nr 5. Przeprowadzenie 7 Spotkań informacyjnych dla wybranych grup społecznych w zakresie opracowywanego Programu Rewitalizacji,

Zadanie nr 6. Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Kłodawa Na Lata 2016-2025 we współpracy z Gminnym Zespołem ds. Rewitalizacji oraz z ekspertami zewnętrznymi i społecznością lokalną.

Zamawiający:

Gmina Kłodawa

Ul. Dąbska 17

62-650 Kłodawa 

NIP 666-200-24-90

REGON 311019214

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt 8  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Umową Nr DPR.U.59/2016 zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Kłodawa na realizację projektu określonego we wniosku o przyznanie dotacji, stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy, w szczególności zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Umowy z Dotacjobiorcą pt. „Procedura udzielania zamówień przez dotacjobiorców”.

I. Przedmiot zamówienia:

Zamówienie obejmuje kompleksowe wykonanie wszystkich n/w sześciu zadań:

Zadanie nr 1 : Przeprowadzenie i analizę badań ankietowych wśród mieszkańców Gminy Kłodawa dotyczących potrzeb Rewitalizacji, w szczególności wśród seniorów i osób młodych z przeznaczeniem wykorzystania danych do Diagnozy oraz opracowania Programu Rewitalizacji.

Zadanie zakłada wykonanie :

 1. Opracowanie ankiet badawczych kierowanych do mieszkańców i interesariuszy, dot. działań w ramach programu rewitalizacji wraz z zakresem pytań niezbędnych do wyznaczenia obszaru zdegradowanego ( druk ankiety oraz pytania do akceptacji Zamawiającego),

 2. Zebranie danych potrzebnych do przeprowadzenia badań, przeprowadzenie badań ankietowych ( min. 150 przebadanych respondentów, w tym w szczególności seniorzy oraz ludzie młodzi), niezbędnych do wyznaczenia kierunków działań oraz obszaru zdegradowanego,

 3. Analiza zebranych danych w formie pisemnego raportu- Raport w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej,

 4. Sporządzenie mapy w skali 1:5000 wskazującej granice obszaru zdegradowanego, mapa w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej.

Termin wykonania – do 09 grudnia 2016 r.

Zadanie nr 2

Przeprowadzenie spotkań warsztatowych mających na celu zaangażowanie lokalnej społeczności i zapewnienie partycypacji społecznej w projekcie. Zadanie obejmuje przeprowadzenie dwóch spotkań- co najmniej 4 godzinnych każde ( 4 godziny zegarowe), w tym jednego w grudniu 2016 r. oraz drugiego w okresie do 28 lutego 2017 r. Spotkania warsztatowe mają na celu zaangażowanie lokalnej społeczności, wsłuchanie się w potrzeby i wsparcie w wypracowaniu działań zmierzających do zmniejszenia bezrobocia, ubóstwa, wzrost poziomu działań kulturalnych i integrujących mieszkańców. Uczestnikami spotkań będą w szczególności osoby starsze i młodzież, która w tym momencie nie widzi perspektyw na dalszy pobyt w gminie. Działania te mają pozwolić określić jakie oczekiwania mają także osoby starsze, których w gminie przybywa. Czas i miejsce każdego spotkania warsztatowego do uzgodnienia z Zamawiającym. Salę na spotkania zapewni nieodpłatnie Zamawiający.

Zadanie nr 3: Opracowanie diagnozy służącej wyznaczeniu obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji Gminy Kłodawa we współpracy z Gminnym Zespołem ds. Rewitalizacji, z ekspertami zewnętrznymi oraz społecznością lokalną.

Zadanie zakłada przeprowadzenie i opracowanie- na podstawie zebranych danych- diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego. Opracowanie diagnozy obejmuje również przygotowanie mapy z załącznikami (np. grafy, wykresy również w wersji cyfrowej) oraz zdefiniowaniu dotykających go problemów, a następnie wyznaczeniu obszaru rewitalizacji. Diagnoza winna zostać dostarczona Zamawiającemu w wersji papierowej oraz elektronicznej.

Diagnozę należy opracować do 23 grudnia 2016 r.

Zadanie nr 4: Prowadzenie forum społecznego w ramach diagnozy obszaru oraz debaty społecznej w ramach opracowywania Programu Rewitalizacji.

Zadanie zakłada organizację i przeprowadzenie jednego forum społecznego oraz jednej debaty społecznej na temat opracowanych założeń Programu Rewitalizacji wraz z przedstawieniem danych zebranych z badań ankietowych oraz opracowanej diagnozy. Obydwie formy partycypacji społecznej należy wykonać w 2017 roku, jednak nie później, niż: forum społeczne – w terminie do 28 lutego 2017 r. a debata społeczna- w terminie do 30 kwietnia 2017 r.

Obydwie formy mają mieć formę konsultacji społecznych, gdzie zostaną omówione uzasadnienia realizacji zaproponowanych projektów na obszarach rewitalizacji. Uczestnicy Debaty i Forum zostaną również poproszeni o przedstawienie swoich wniosków i uwag dotyczących przedstawionego projektu programu.

Czas i miejsce organizacji i przeprowadzenia obydwu form do uzgodnienia z Zamawiającym. Salę na spotkania zapewni nieodpłatnie Zamawiający.

Zadanie nr 5: Przeprowadzenie 7 Spotkań informacyjnych dla wybranych grup społecznych w zakresie opracowywanego Programu Rewitalizacji.

Zadanie zakłada organizację i przeprowadzenie 7 (siedmiu) spotkań informacyjnych dla wybranych grup społecznych,:

– spotkania w szkołach – 2 szt.

– spotkania z mieszkańcami wyznaczonych obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji- 2 szt.

– spotkania z przedsiębiorcami wyznaczonych obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji- 2 szt.

– spotkanie z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy Kłodawa, w szczególności realizującymi swoje zadania statutowe na wyznaczonych obszarach zdegradowanych i obszarach rewitalizacji- 1 szt.

Każde spotkanie będzie miało na celu przedstawienie zgromadzonych już danych, omówienie Diagnozy oraz wyników Badań, przedstawienie propozycji Programu, omówienie obszarów zdegradowanych oraz wyznaczonych obszarów rewitalizacji tak, aby każdy zainteresowany rewitalizacją mógł uzyskać potrzebne informacje oraz złożyć uwagi i wnioski dotyczące Programu.

Każde spotkanie trwać będzie co najmniej 4 godziny zegarowe. Wszystkie spotkania powinny zostać przeprowadzone w okresie 01.02.2017- 31.03.2017 r. – terminy i miejsce do uzgodnienia z Zamawiającym.

Zadanie nr 6: Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Kłodawa Na Lata 2016-2025 we współpracy z Gminnym Zespołem ds. Rewitalizacji oraz z ekspertami zewnętrznymi i społecznością lokalną.

Zadanie Zakłada opracowanie Programu Rewitalizacji zgodnie z Zasadami programowania i wsparcia rewitalizacji w ramach WRPO 2014+” wraz z Załącznikami, wytycznymi Ministra Rozwoju pt. „Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020” z 2 sierpnia 2016 r. (MR/H 2014-2020/20(2)08/2016) oraz Ustawą o samorządzie gminnym.

Program Rewitalizacji Gminy Kłodawa Na Lata 2016-2025, w wersji podlegającej wpisowi do Wykazu programów rewitalizacji gmin Województwa Wielkopolskiego oraz podlegającej uchwaleniu przez Radę Miejską w Kłodawie ( tzn. w wersji po wymaganych uzgodnieniach) winien zostać opracowany przez Wykonawcę w terminie do 10 maja 2017 r. w celu przedłożenia go na sesji Rady Miejskiej w Kłodawie zwołanej w ostatnim tygodniu maja 2017 r.

Dokument musi być zgodny z w/w dokumentami oraz aktualnymi dokumentami unijnymi, krajowymi, wojewódzkimi, powiatowymi jak również z lokalnymi dokumentami planistycznymi i strategicznymi, w których ujęta jest Gmina Kłodawa.

Ponieważ uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach WRPO 2014+ wymaga umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin Województwa Wielkopolskiego, niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia PR, w związku z tym przygotowany Program Rewitalizacji winien zostać dostarczony Zamawiającemu w wersji papierowej oraz elektronicznej do 10 maja 2017 r. w celu zaopiniowania Projektu Programu przez Instytucje wskazane w „Zasadach programowania i wsparcia rewitalizacji w ramach WRPO 2014+”.

Warunki zlecenia:

1. Program Rewitalizacji Gminy Kłodawa będzie stanowił podstawę do aplikowania o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 , tj. WRPO 2014+.

2. Wykonawca Programu Rewitalizacji zobowiązany będzie do przeprowadzenia pełnej diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego (wraz z mapą) oraz zdefiniowaniu dotykających go problemów, a następnie wyznaczeniu obszaru rewitalizacji.

3. Minimalny zakres Programu Rewitalizacji określają Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz „Zasady programowania i wsparcia rewitalizacji w ramach WRPO 2014+” wraz z Załącznikami. Wszystkie zadania wymienione w Zapytaniu Ofertowym winny być wykonane tak, aby opracowany Program Rewitalizacji odpowiadał w/w Wytycznym oraz „Zasadom”.

4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Program Rewitalizacji będzie podlegał ocenie przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakresie jego zgodności z Wytycznymi lub Ustawą o rewitalizacji, w tym w zakresie niezbędnych cech i elementów programu rewitalizacji i w zakresie zgodności ze strategią rozwoju Województwa Wielkopolskiego oraz zostanie przekazany do Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w celu jego weryfikacji pod kątem zgodności z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego (zwanego dalej PZPWW), w związku z czym Wykonawca zobowiązany będzie do dostosowania go do ewentualnych uwag w/w Instytucji.

Ostateczny termin opracowania Programu Rewitalizacji może zostać przedłużony do chwili zatwierdzenia go przez w/w Instytucje.

5. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zaangażowanie społeczności lokalnej rewitalizowanych obszarów do tworzenia Programu Rewitalizacji tak, aby różne grupy interesariuszy mogły współdecydować o jego kształcie na każdym etapie tego procesu (diagnozowanie, programowanie, wdrażanie, monitorowanie).

6. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do uczestnictwa w spotkaniach z radnymi Rady Miejskiej w Kłodawie a także prezentacji projektu Programu Rewitalizacji do uchwalenia na sesji Rady Miejskiej.

7. Wszelkie dane potrzebne do opracowania dokumentacji mają zostać zebrane i  przetworzone przez Wykonawcę.

8. Wykonawca będzie zobowiązany do skonsultowania wersji dokumentacji z Zamawiającym i wykonania jej zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

9. Wykonawca Programu Rewitalizacji zobowiązany będzie do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (jako element warunkowy, uzależniony od uzgodnienia ze stosownymi organami). W przypadku stwierdzenia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Wykonawca sporządza Prognozę oddziaływania na środowisko projektu Programu Rewitalizacji, która powinna zawierać informacje zgodnie z art. 51 ust. 1 oraz art. 52 ust. 1 i 2 ustawy OOŚ oraz uwzględniać uzgodnienia zawartości prognozy z RDOŚ oraz WPWIS. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Rewitalizacji powinna być zgodna z ustalonym przez organy zakresem opracowania. Wykonawca zobowiązany będzie do uaktualnienia Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu Rewitalizacji zgodnie z ewentualnymi uwagami organów.

 10. Dokumentacja stanowiąca przedmiot umowy będzie sporządzona przez Wykonawcę i przekazana Zamawiającemu w 6 egzemplarzach. Kompletna dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia będzie przekazana Zamawiającemu także w formie cyfrowej edytowalnej.

11. W przypadku konieczności uaktualnienia dokumentacji, o której mowa w pkt. 4 przedmiotowego zapytania, Wykonawca w terminie 10 dni, dostosuje ją do aktualnych wytycznych na polecenie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie do dwukrotnej aktualizacji dokumentu wykonanej nieodpłatnie, każda kolejna aktualizacja będzie przedmiotem odrębnego zlecenia.

12. Po zrealizowaniu zamówienia całkowite prawa autorskie do opracowanego dokumentu wraz z możliwością przetwarzania, powielania i modyfikowania, będą należały do Zamawiającego.

 14. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawiania harmonogramu prac nad Programem Rewitalizacji jako załącznika do Umowy w dniu podpisania umowy z Zamawiającym.

II. Termin ostatecznego wykonania umowy: 31.05.2017 r.

Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu wykonania przedmiotowego zadania w  przypadku przedłużającej się procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko niezawinionej przez Wykonawcę oraz w przypadku konieczności dostosowania Programu Rewitalizacji do uwag Instytucji Zarządzającej WRPO 2014 + w celu uzyskania jej pozytywnej opinii. Termin przedłużenia wykonania umowy winien zostać wskazany przez Wykonawcę w terminie do 30 dni przez terminem zakończenia umowy. Maksymalny termin przedłużenia umowy może wynieść 45 dni kalendarzowych. Za winę Wykonawcy uważa się przedstawienie Prognozy oddziaływania na środowisko niespełniającej wymagań, o których mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym i wynikających z tego faktu wydłużeń procesu, a także przedstawienie Programu Rewitalizacji niespełniającego wymagań Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju lub przedstawienie Programu Rewitalizacji niespełniającego wymagań określonych w dokumencie pt. „Zasady programowania i wsparcia rewitalizacji w ramach WRPO 2014+” wraz z Załącznikami.

Szczegółowe warunki wykonania zadań określi Umowa.

III. Kryteria oceny ofert: 

– cena – waga 60% (oferta najniższa cenowo otrzyma 60 pkt.),

– doświadczenie wykonawcy w przygotowaniu dokumentów planistycznych lub strategicznych opracowywanych dla jednostek samorządu terytorialnego – waga 40%, i tak:

1 opracowany dokument – 0 pkt.,

2 opracowane dokumenty – 10 pkt.,

3 opracowane dokumenty – 20 pkt.,

4 opracowane dokumenty – 30 pkt.,

5 i więcej opracowanych dokumenty – 40 pkt.

Do oceny poszczególnych ofert w zakresie kryterium „cena” zostanie zastosowana metoda polegająca na porównaniu ceny badanej oferty z najtańszą spośród cen przedstawionych przez

tych Wykonawców, których oferty zostały dopuszczone do oceny. Jako cenę oferty przyjmuje się wartość brutto podaną w Formularzu oferty.

Punkty w kryterium cena będą liczone według wzoru:

X = Cn / Cb x 60 % (waga kryterium)

gdzie: X – liczba punktów w ramach kryterium ceny (obliczana do dwóch miejsc po przecinku)

Cn – najniższa cena ofertowa brutto spośród ocenianych ofert

Cb – cena brutto oferty ocenianej

Do oceny poszczególnych ofert w zakresie kryterium „Doświadczenie” zostanie zastosowana metoda polegająca na przyznaniu każdej ofercie takiej ilości punktów, jaka wynika z przedstawionych dokumentów potwierdzających doświadczenie Wykonawcy. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy wykażą, że samodzielnie zrealizowali co najmniej 1 usługę polegającą na opracowaniu od podstaw programu planistycznego lub strategicznego dla miejscowości/gminy liczącej nie mniej niż 10.000 mieszkańców w ciągu ostatnich 5 lat.

Punkty w kryterium doświadczenie będą liczone od 10 do 40 wg. w/w wykazu.

Ostateczna ocena ofert polegać będzie na zsumowaniu punktów przyznanych w kryterium cena i w kryterium doświadczenie. Za najkorzystniejszą Ofertę zostanie uznana ta, która uzyska ogółem najwyższą liczbę punktów (jako sumę z obu kryteriów).

Na potwierdzenie doświadczenia Wykonawcy w przygotowaniu dokumentów planistycznych lub strategicznych opracowywanych dla jednostek samorządu terytorialnego należy przedstawić referencje lub protokoły odbioru opracowanych dokumentów lub inny dokument potwierdzający wykonanie umowy bez uwag.

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

Opis sposobu obliczania ceny:

1) Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia w tym koszty podatku VAT.

2) Wykonawca zobowiązany jest do podania cen za wykonanie poszczególnych zadań oraz całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.

IV. Warunki udziału w postępowaniu:

1

Uprawnienia   do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa  nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich   posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana   na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

2

Wiedza   i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,   dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia.

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, gdy Oferent wykaże, że: samodzielnie zrealizował co najmniej 1 usługę polegającą na opracowaniu od podstaw programu planistycznego lub strategicznego dla miejscowości/gminy liczącej nie mniej niż 10.000 mieszkańców w ciągu ostatnich 5 lat.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy i załączonych referencji lub innych dokumentów potwierdzających wykonanie zamówienia bez uwag.

.

3

Potencjał   techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana   na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

4

Osoby   zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie   dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

Ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, wg załączonego wzoru, należy złożyć do dnia 24.11.2016 r. do godz. 09.00:

– w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem:  „Zapytanie ofertowe –Program Rewitalizacji- nie otwierać przed  24.11.2016 r., godz. 09.30”, na adres: Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie, ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa.

Na kopercie z ofertą należy umieścić nazwę i adres wykonawcy.

Za wiążącą uznaje się datę wpływu oferty do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie, ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa w dniu 24.11.2016 r. o godz.09.30  w pokoju  Nr 10.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wspólnej przez Wykonawców.

Zamawiający nie dopuszcza wprowadzania jakichkolwiek zmian w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz jego załącznikach (wykreślenie lub zmiana jakiegokolwiek zapisu w dokumentach niniejszego zapytania ofertowego) oznacza odrzucenie oferty.

W zapytaniu ofertowym nie mogą brać udziału:

a. Wykonawcy, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili Zamawiającemu szkodę przez to, że nie wykonali lub nienależycie wykonali zobowiązanie, chyba, że było to następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosił odpowiedzialności;

b. Wykonawcy, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania uchylili się od podpisania umowy z Zamawiającym pomimo wyboru ich oferty;

c. Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu.

V. Tryb oceny ofert i ogłoszenia wyników

1. Wyjaśnienia treści ofert: w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

2. Sprawdzanie wiarygodności ofert: Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.

3. Ogłoszenie wyników postępowania: Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni

o wynikach postepowania w formie pisemnej lub poprzez e-mail wskazany w ofercie. Informacja o wynikach postępowania zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego.

VI. Pozostałe informacje

 1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą rozeznania rynku określoną w Umowie z Województwem Wielkopolskim, bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści Zapytania ofertowego zostanie upubliczniona poprzez publikację na stronach internetowych, na których ogłoszone było zapytanie. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.

 3. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą.

 4. O terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę.

 5. Dodatkowo, w przypadku, gdy wybrany przez Zamawiającego Wykonawca zrezygnuje z podpisania umowy, do podpisania umowy zostanie zaproszony kolejny Wykonawca, którego oferta uzyskała najwięcej punktów spośród pozostałych ofert.

 6. Umowa oraz załączniki do umowy zostaną opracowane na podstawie dokumentów użytych

w niniejszym postępowaniu.

 1. W związku z sytuacją określoną powyżej w pkt.1 Wykonawcom nie przysługują żadne środki odwoławcze przewidziane w wyżej cytowanej ustawie.

VII. Kontakt z wykonawcą

Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Gminny Pełnomocnik ds. Rewitalizacji:

Magdalena Bawej – inspektor, tel. 63 27 30 622, wewn.112,

e-mail: mbawej@klodawa.wlkp.pl

W załączeniu:

 1. Formularz ofertowy – zał. Nr 1

 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków

Dorota Galus

Sekretarz Gminy

Zapytanie-Ofertowe-1.REW_.2016.pdf

Zalacznik_nr_2_oswiadczenie-1.REW_.2016.doc

Zalacznik_nr_1_Formularz_ofertowy-1.REW_.2016.doc

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *